Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím – ELEKTRO-Jana s.r.o., Komenského nám. 35, 798 27 Němčice nad Hanou a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi ELEKTRO-Jana s.r.o., Komenského nám. 35, 798 27 Němčice nad Hanou a jejími obchodními partnery.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Prodávajícím je:

ELEKTRO-Jana s.r.o.

Komenského nám. 35

798 27 Němčice nad Hanou

Identifikační číslo: 29314194, CZ29314194

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddílC, vložka 73681

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.shop.elektrojana.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující je povinen každou změnu v osobních údajích aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné a v případě sporu nenese prodávající za nesprávně uvedené údaje odpovědnost.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny včetně poplatků PHE a poplatků za autorská práva.Ceny uvedené na e-shopu nemusí být shodné v kamenných prodejnách a jsou platné pouze pro e-shop.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání po potvzení objednávky prodávajícím. Kupující - spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a u položek vedených skladem.  V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávkový formulář obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží dle volby kupujícího a platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o :

- objednávaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku)

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty  uvedenou kupujícím.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky )např. písemně, či telefonicky).

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, doklad bude obsahovat částku základu daně a odvedenou daň. Daňový doklad – fakturu obdrží kupující po uhrazení ceny zboží.

 

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu s občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, nepoužité a čisté,  včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží a to na adresu prodávajícího nebo jeho  provozovnu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující poruší tuto povinnost vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5% za každý den prodlení, minimálně však 30,00 Kč (třicet korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé  porušením povinnosti , na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.Vrácena bude částka za zboží, nikoliv náklady spojené se zasláním zboží tj. částka za doručení (náklady Česká pošta, přeprvaní společnosti a pod.), popř. poplatky za dobírku.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii,

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje platební podmínky zvolené kupujícím v obchodní smlouvě – objednávce.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. Dodací podmínky

Způsob doručení zboží určuje prodávající a je zvolen kupujícím při objednání zboží . V případě, že je kupujícím zvolen jiný způsob dopravy nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání a překontrolovat neporušenost zásilky. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek 100,00 Kč (sto korun českých) a náklady jemu vzniklé za nepřevzetí zásilky kupujícím . Dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě mechanického poškození dodávaného zboží je kupující povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů informovat prodávajícího o této skutečnosti na tel. +420 582 386 704, nebo emailem na info@elektrojana.cz. Prodávajíci je povinen se vyjádřit a zahájit reklamační řízení. Na vyřízení reklamace má prodávající 30 pracovních dní.

V případě, že je nutno z důvodu překážky na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo ujednáno v kupní smlouvě (objednávce), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, nebo náklady spojené s jiným doručením zboží než bylo sjednané kupní smlouvou (objednávkou).

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost zásilky, v případě závady toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn tuto zásilku nepřevzít a vyžádat od přepravce zápis o porušenosti zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že byly dodrženy všechny podmínky neporušenosti obalu a na případnou reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Případné škody je kupující povinen nahlásit České poště nejpozději do 24 odin od převzetí zboží  na tel. +420 840 111 244. Dopravní službě PPL nejpozději do 3 prac. dnů od převzetí zboží na tel. +420 840 775 775.


VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR a poskytnutou zárukou ny výrobky výrobcem.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

 

Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování písemností:

ELEKTRO-Jana s.r.o., Komenského nám. 35, Němčice nad Hanou, PSČ 798 27, adresa elektronické pošty:info@elektrojana.cz

Kontaktní údaje provozoven:

ELEKTRO-Jana s.r.o., Masarykova 308, Němčice nad Hanou, PSČ 798 27, adresa elektronické pošty:info@elektrojana.cz, tel: +420 582 386 704

ELEKTRO-Jana s.r.o., Komenského nám. 56, Kojetín, PSČ 752 01, adresa elektronické pošty: info@elektrojana.cz, tel: +420 581 701 399

 

 

V Němčicích nad Hanou 1.12.2012

Baluchová Jana

jednatelka

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz